Kształtowanie krajobrazu Małopolski

Szanowni Państwo!

Małopolska należy do regionów o największych zasobach przyrodniczych w Polsce, co powoduje, że cechuje się wyjątkowym zróżnicowaniem i bogactwem krajobrazów. Ze względu na występujące tu skarby zabudowy – zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich oraz unikatowe
elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, powinien on podlegać szczególnej ochronie.

Jednym z narzędzi o charakterze prawnym, mogących mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski, jest dokument audytu krajobrazowego, którego obowiązek sporządzenia należy do samorządu województwa. Efektem końcowym tego opracowania jest kompleksowa inwentaryzacja krajobrazów występujących w naszym regionie oraz określenie wniosków dla działań mających na celu zachowanie walorów przyrodniczo-kulturowych najcenniejszych obszarów.

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację tematu kształtowania krajobrazu Małopolski w ramach prac nad audytem krajobrazowym. Opisane zostały w niej podstawowe założenia tego dokumentu, propozycje działań kształtowania krajobrazu przy uwzględnieniu obowiązujących instrumentów prawnych, a także przykłady rekomendacji do wdrożenia przez samorządy i inne organy administracji publicznej w celu ochrony krajobrazów priorytetowych.

Mam nadzieję, że to wydawnictwo przybliży Państwu wiedzę o krajobrazach Małopolski oraz posłuży do wspólnego podjęcia działań na rzecz zachowania ich walorów. Serdecznie zapraszam do lektury.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Publikacja została przygotowana w ramach prac nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa małopolskiego, realizowanych przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju:

Joanna Urbanowicz

Opracował zespół w składzie:

Magdalena Jaśkiewicz
Joanna Pabian
Sławomir Piróg
Janusz Sepioł
Miłosz Zankowski