O audycie krajobrazowym

Audyt krajobrazowy to jedno z narzędzi o charakterze prawnym, mogących mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu należy do samorządu województwa. 

Efektem końcowym jego opracowania jest kompleksowa inwentaryzacja krajobrazów występujących w naszym regionie oraz określenie wniosków dla działań mających na celu zachowanie walorów przyrodniczo-kulturowych najcenniejszych obszarów.

Ze względu na złożoną strukturę dokumentu audytu krajobrazowego i jego nieliniowy charakter został on podzielony na szereg załączników. Cyfrowa postać dokument audytu zawiera szereg odnośników, dlatego zdecydowano się na układ o strukturze folderów. Foldery te składają się z często obszernego zestawu plików, gdzie każdy plik zawiera informacje dla pojedynczego krajobrazu.1_Część_opisowa_i_tabelaryczna

To dokument, który jest wprowadzeniem do audytu krajobrazowego województwa małopolskiego i - spełniając wymóg prawny - ma jednocześnie objaśnić odbiorcom audytu jego lepsze rozumienie.

 • B_zestawienie_zidentyfikowanych_krajobrazow

Folder zawierający pliki z klasyfikacją poszczególnych krajobrazów w Małopolsce. W nim znajduje się również zestawienie krajobrazów w poszczególnych gminach.

 • C_charakterystyka_zidentyfikowanych_krajobrazow_

Folder zawierający pliki z charakterystyką poszczególnych krajobrazów w Małopolsce (KCK). Tam też znajduje się zestawienie krajobrazów w poszczególnych gminach w podziale na krajobrazy priorytetowe i pozostałe.

 • D_ocena_zidentyfikowanych_krajobrazow

Folder gromadzący pliki z oceną poszczególnych krajobrazów w Małopolsce (KOK). W nim znajduje się zestawienie krajobrazów w poszczególnych gminach.

 •  E_wykaz_krajobrazow_priorytetowych

Folder zawierający pliki z rekomendacjami i zagrożeniami dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych w Małopolsce. Tam też znajduje się zestawienie krajobrazów w poszczególnych gminach.

 • F_wykaz_obszarow_art_38a

Folder gromadzący pliki z danymi dotyczącymi krajobrazów w granicach obszarów prawnie chronionych

 • G_zestawienie_zagrozen_38a

Folder zawierający pliki z zagrożeniami dla poszczególnych krajobrazów w granicach prawnie chronionych w Małopolsce.

 • H_wykaz_rekomendacji_i_wnioskow_38a

Folder gromadzący pliki z rekomendacjami i wnioskami dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych w Małopolsce.

 • I_katalog_LFA

Folder zawierający pliki z danymi na temat poszczególnych lokalnych form architektonicznych
 


Druga część dokumentu ma postać graficzną przedstawiającą mapy odnoszące się do elementów określonych w art. 38a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy. Dodatkowo § 4 Rozporządzenia określa składowe dokumentacji audytu krajobrazowego. Określenie przedmiotowego zakresu dokumentacji wynika z potrzeby gromadzenia właściwych informacji i danych oraz formatu tych danych, tak, aby mogły być one szeroko udostępniane na potrzeby różnych analiz prowadzonych przez różne podmioty. Fakt, że w ramach sporządzania audytu krajobrazowego zgromadzona jest bardzo duża ilość danych i informacji, przemawia za tym, aby były publicznie dostępne. Jednocześnie należy podkreślić, iż jednym z najistotniejszych wyników audytu krajobrazowego, które będą w przyszłości wykorzystywane, są granice krajobrazów priorytetowych, do których zostały określone rekomendacje i wnioski oraz lokalne formy architektoniczne zabudowy. Audyt krajobrazowy jest sporządzany na poziomie województwa, jest to zbyt duża skala, aby do uchwały sejmiku województwa dołączyć mapy o wystarczającej dokładności, pozwalającej na wykorzystanie ich na poziomie lokalnym. Wobec czego rozporządzenie określa konieczność gromadzenia danych przestrzennych w formacie shp, które marszałek województwa będzie mógł udostępniać każdej gminie, w stosunku do której zostały sformułowane rekomendacje i wnioski.
Ponadto, mając na uwadze wymagania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), dane przestrzenne są również gromadzone w formacie GML. W celu zachowania interoperacyjności tworzonych w ramach sporządzanych audytów krajobrazowych zbiorów danych przestrzennych, część graficzna audytu została opracowana we właściwym układzie współrzędnych państwowego systemu odniesień.

2_Część_graficzna

 • A_mapy_zidentyfikowanych_krajobrazow

folder zawiera plik pdf z mapą przeglądową dla wszystkich zidentyfikowanych krajobrazów w Małopolsce

 • B_mapy_obszarów_lub_obiektow_art_38a

folder zawiera plik pdf z mapą przeglądową dla wszystkich krajobrazów w Małopolsce na obszarze których znajdują się formy ochrony o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt ustawy

 • C_mapy_zal_7

folder zawiera plik pdf z mapą przeglądową dla wszystkich krajobrazów priorytetowych w Małopolsce

 • D_mapy_zal_8

folder zawiera pliki pdf z mapami dla każdego z obszarów, dla których zostały wyznaczone lokalne formy architektoniczne (LFA)


3_Dokumentacja

 • A_opis_metodyk_oraz_zrodel

folder zawiera plik pdf z opisem przyjętej metodyki oraz zestawieniem źródeł danych wejściowych

 • B_opis_przebiegu_konsultacji

folder ten zawiera opis przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zestawienie i stanowisko wobec nieuwzględnionych uwag.

 • C_informacje_o_badaniach_ankietowych

folder ten, z uwagi na fakultatywność badań ankietowych, nie zawiera plików, ale ze względu na spójność z elementami Rozporządzenia pozostawiono go w strukturze załączników

folder zawiera pliki z granicami krajobrazów w formatach shp (shapefile) i GML

Po uchwaleniu dokumentu audytu krajobrazowego przez Sejmik Województwa Małopolskiego, w tym miejscu będzie dostępna wersja ostateczna.

Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa małopolskiego jest współfinansowane w ramach WFOŚiGW – ETAP I, II, III i IV

   
 

Województwo Małopolskie zrealizowało zadanie pn.:
„Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa małopolskiego – ETAP I”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 581 665 zł, kwota dotacji: 269 660 zł.

 

Województwo Małopolskie zrealizowało zadania pn.: „Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa małopolskiego – ETAP II”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 454 920 zł, kwota dotacji: 227 460 zł.

 

Województwo Małopolskie zrealizowało zadania pn.: „Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa małopolskiego – ETAP III”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 547 083 zł, kwota dotacji: 267 742 zł.

 

Województwo Małopolskie zrealizowało zadania pn.: „Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa małopolskiego – ETAP IV”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 461 325 zł, kwota dotacji: 230 662,50 zł.Kliknij i zacznij pisać