Słownik

Podtyp krajobrazu

Krajobrazy przyporządkowywane zostały do określonych podtypów krajobrazów wg klasyfikacji typologicznej określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Istotnym elementem, który decydował o przynależności do danego podtypu krajobrazu, było tło krajobrazowe definiowane jako rodzaj pokrycia lub użytkowania terenu, który dominuje powierzchniowo w obrębie krajobrazu i jednocześnie stanowi otoczenie większości pozostałych elementów przestrzennych krajobrazu. Podtyp krajobrazu nie wskazuje kierunku jego zagospodarowania ani nie definiuje przeznaczenia terenu.